Архив за ноември, 2013

В СЪРЦЕТО НА АНТИЧНА ТРАКИЯ

15.11.2013

logoЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
www.bgregio.eu

logo
Оперативна програма „Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

logo

АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАКИЯ
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по ОПРР (2007-2013) BG161PO001/3.2-02/2011/011

Земя с хилядолетна история, уникална праистория, впечатляващо тракийско наследство, величествена античност, невероятни музеи, съхранени фолклорни традиции!
Открий непознатата България!

В СЪРЦЕТО НА АНТИЧНА ТРАКИЯ

Дестинация Стара Загора, Нова Загора и Раднево, включваща града наследник на античната Августа Траяна – Стара Загора, тракийските колесници от Нова Загора и Раднево с уникалния паметник на Св. „Иван Рилски“. Историята на района е напластяване на култури благодарение на стратегическото си разположение в самия център на България, и на пътя от Азия към Европа. Тук могат да се видят останките на две жилища, най-добре запазените в Европа от епохата на ранния неолит (начало на VІ хил. пр. Хр.), римски и византийски артефакти, и минавайки през вековете да стигнем до днешни дни в един район богат на културни традиции и празници. Със своята хилядолетна история и красива природа общините са атрактивна туристическа дестинация, чието най-голямо богатство е не само хилядолетното културно-историческо наследство, минералните води, мекия климат и плодородната земя, а най-вече хората, които правят района богат и гостоприемен.

Общините Стара Загора, Нова Загора и Раднево са леснодостъпни, през територията им преминават важни пътища и автомагистрала. Разстоянието до столицата София е 220 км, до най-голямото българско пристанище на р.Дунав – Русе е 230 км., а Бургас, който е втория по големина град на Черно море отстои на 180 км.
Климатът е изключително благоприятен за туризъм през цялата година. Лятото е топло, а зимата е мека без резки застудявания. Без съмнение истинската привлекателност и очарование са атрактивните забележителности на трите общини.
Освен със своите впечатляващи забележителности и атракции, общините разполагат и с голям брой хотели, ресторанти, места за пазаруване и забавления. Ресторантите и механите предлагат голямо разнообразие от ястия от националната и чуждестранни кухни, както и местни вина с неповторим вкус и аромат.

Община Стара Загора

В самия център на Стара Загора могат да се видят реставрираните в значителна степен обществени постройки и главни улици на античния град:
форумът и амфитеатрално разположените до него каменни седалки за около 1300 седящи зрители;
западната порта, крепостните стени и градските терми, намиращи се в непосредствена близост до форумния площад;
главните антични улици – декуманус максимус, която започва от западната порта и минава през форумния площад и кардо максимус, която е съхранена и адаптирана към експозицията на Историческия музей, на приземно ниво;
многоцветни подови мозайки, украсявали обществени постройки и жилищни сгради, отличаващи се с висока художествена стойност, някои от тях уникални за целия Балкански полуостров.
Великолепни образци на антични мозайки, каменна и бронзова пластика, ювелирното изкуство, грънчарството и стъкло производството са изложени в експозицията на Регионален исторически музей Стара Загора, която проследява богатата историята на града и региона от VІ хил.пр.Хр до ХІХ в.

Община Нова Загора

Исторически музей – Нова Загора. Сградата на музея е уникална с това, че е първата сграда, строена специално за музей в България през 1959 г. През 1960 г. е открита първата археологическа експозиция.
Във фондовете на музея се съхраняват над 40 000 експоната. Дори регионални /областни/ музеи не разполагат с такова богатство.
Карановска селищна могила. Забележителното е огромният стратиграфски профил на могилата, който е базата на Карановската хронологична система. Това прави могилата еталон за археологическите проучвания в Европа. Находките от могилата се намират в Историческия музей – Нова Загора.
Източна могила с. Караново. Забележителна с откритите колесница и гробница на тракийски аристократ, находките на които са консервирани и реставрирани. Интересна и важна е находката тракийска колесница – четириколка, с впряг от два коня и куче.
Археологически парк „Селищна могила Дядово”.Селищната могила при с. Дядово е една от най-големите в Югоизточна Европа. Монументални останки на късно-антична крепост /4-6 в./, която е имала важно стратегическо значение са видими и сега. Тя е имала четири кули, вход от изток, казарма. Виртуалната реконструкция дава пълна представа за нейното устройство.

Община Раднево

Експонатите в Археологически музей „Марица-изток” са подредени в няколко фонда: праистория, античност, средновековие, нумизматика и етнография. Най-значими находки:
Зала на римското материално наследство – единствената в България пиксида от слонова кост с осем релефно изработени човешки и ангелски фигури, представящи определени земеделски култове;
Зала за средновековно изкуство – сребърните колани гарнитури, единственото археологическо доказателство от този порядък за съществуването на прабългари на юг от Стара планина.
костени и керамични идоли, отразявали анималистичните вярвания на човечеството в зората на неговото съществуване.
Археологическия парк „Нов живот за миналото” е изграден, чрез възстановка на разкрито, но вече несъществуващо археоло­гическо наследство, обхващащо период от бронзовата епоха 2000г. пр. Хр. до Средновековието. Със създаването на парка е решена съдбата на археологическите паметници, осъдени на изчезване и оставащи непознати за обществото, въпреки тяхната културно-историческа уникалност. http://park-radnevo.bg
Над град Раднево се издига най-големият паметник в страната на Св. Иван Рилски – покровител на българ­ския народ и закрилник на миньорите.

Този документ е създаден в рамките на проект «Античното наследство на Тракия», в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-02/2011/011, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи отОбщина Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.